Advisory Committee

Name Manage
Mr. Ganesh Kumar K.C.
Mr. Bharat Prasad Upadhaya
Dr. Hira Kaji Manandhar
Dr. Suroj Pokhrel
Dr. Dilli Ram Sharma