Editorial Committee for Journal

Name
Dr. Samundra Lal Joshi
Dr. Baidhya Nath Mahato
Prof. Dr. Resham Bahadur Thapa
Dr. Ratna Kumar Jha
Dr. Hari Bahadur K C
Mr. Rajiv Das Raj Bhandari
Mr. Debraj Adhikari